این بخش به زودی تکمیل و راه اندازی خواهد شد.

Operating Hours :

Saturday
8am-6pm
Sunday
8am-6pm
Monday
8am-6pm
Tuesday
8am-6pm
Wednesday
8am-6pm
Thursday
8am-6pm
Friday
Holiday

Contact information

02192002202

info@petctkhatam.ir

Address:  Specialty and Subspecialty hospital of Khatam ol-Anbia, Rashid Yasemi street, Upper than Mirdamad street, Vali-Aser street, Tehran, Iran.