آمادگی های قبل از تصویربرداری

راهنمای بیماران

لطفا از همراه آوردن اشیاء قیمتی و پول نقد به داخل بخش جداً خودداری فرمایید (در صورت داشتن همراه قبل از ورود به بخش تمامی اشیاء قیمتی و پول نقد را به همراه خود تحویل دهید.)

آمادگیهای عمومی 

 1. لطفا ۶ ساعت قبل از وقت تعیین شده ناشتا باشید. سطح ایده آل قند خون ناشتا برای اسکن باید کمتر از 200 میلی گرم  باشد.در صورتیکه قند ناشتا در زمان مراجعه بالاتر از 200 باشد اسکن آن روز کنسل و به روز دیگری موکول خواهد شد.
 2. از مصـرف نـان، برنـج، ماکارونـی، ورمیشـل، سـیب زمینـی، حبوبـات، آجیـل و آدامـس بـه مدت ۲۴ سـاعت قبل از انجام اسـکن خـودداری کنید.
 3. از مصرف قند و شـکر در ۲۴ سـاعت منتهی به انجام اسـکن و همچنین مصرف نوشـابه های گازدار و آب میوه هـای صنعتـی کـه حـاوی مقادیـر بـالایی قند می باشـد بپرهیزید. اسـتفاده از شـیرین کننده هـای مصنوعی و انواع شـیرینی جات نیز ممنوع می باشـد.
 4. مصرف مرغ، ماهی، گوشت، تخم مرغ، کره، لبنیات و سالاد مجاز می باشد.
 5. لطفا به مدت 24 ساعت قبل ازانجام اسکن، غذاهای حاوی مقادیر پایین قند و نشاسته مصرف نمایید.
 6. در صـورت مصـرف داروهائـی غیـر از داروهـای بیمـاری قنـد، آنهـا را طبق روال همیشـه با آب مصـرف نمایید و در مـورد مصـرف داروهـای ضـد دیابت حتما مـا را مطلع نمایید.
 7. محدودیت فعالیت های سـنگین ورزشـی یا کار سـنگین منزل به مدت ۲۴ و ترجیحا ۴۸ سـاعت قبل از اسـکن الزامی می باشـد.
 8. لباس راحت و مناسب فصل به تن داشته باشید. لباس نباید وسایل فلزی ( مثل دكمه فلزی )داشته باشد.
 9. لیسـت داروهـای مصرفـی و مـدارک پزشـکی قبلـی از قبیـل ( جـواب و کلیشـه رادیولـوژی، ام آر آی سـیتی اسـكن ،PET / CT ،سـونوگرافی، آزمایشـات، نمونـه بـرداری و اسـکن هسـته ای ) را همـراه داشـته باشـید.

قابل توجه بـیـمـاران دیـابـتـی

بیمـار گرامـی چنانچـه مبتـا بـه بیمـاری دیابـت هسـتید و بـرای کنتـرل قندخـون خـود داروی تزریقـی یـا داروی خوراکـی مصـرف میکنیـد، لازم اسـت عـاوه بـر آمادگیهـای عمومـی ذکـر شـده، مـوارد ذیـل را بـا دقـت مطالعـه و رعایـت کنیـد و هنـگام اخـذ نوبـت، نـوع داروی مصرفـی خـود را بـه همـکاران مـا اطـلاع دهیـد.

بیمار گرامی چنانچه جهت کنترل قندخون خود، از داروهای خوراکی ضد دیابت، استفاده می کنید :

اگر وقت تعیین شده برای شما قبل از ساعت 12 ظهر می‌باشد، از 12 نیمه‌شب، ناشتا بمانید و از مصرف صبحانه یا قرص‌های ضد بیماری قند خود اجتناب كنید. اگر وقت تعیین شده برای بیماری شما پس از ساعت 12 ظهر است، طبق روال گذشته صبحانه و قرص‌های دیابت خود را استفاده نمائید و سپس برای 6 ساعت تا وقت تعیین شده ناشتا بمانید.

مصرف قرصهای ضد دیابت از جمله متفورمین (Metformin)، گلووفـاژ گای وانس (Glucophage Gly-once)، زیپ مت (Zip met)، سینوریپا (Synoripa) و داروهای مشابه به مدت ۴۸ تا ۷۲ ساعت قبل از انجام اسکن ممنوع می باشد .بدین ترتیب داروهای نامبرده ۱ تا ۳ روز قبل باید قطع شوند.

در صورت مصرف سایر داروهای ضد دیابت (کنترل کننده قندخون) از جمله : (گلیبنکالمید، گلوریپا، امپاگلیفلوزین، زیپتیـن ) سـیتاگلیپتین (گلیکالزیـد، کلروپروپامید،گلیمیپرایـد ، تولبوتامید،گلیپیزایـد، توالزامیـد و ...) زمـان مصـرف قرص باید دسـت کم 6 سـاعت قبل از نوبت تعیین شـده باشـد.

بیمــار گرامــی چنانچــه جهــت کنتــرل قندخــون خــود، از داروهــای تزریقــی ضــد دیابــت (انــواع انســولین ) اســتفاده مـی کنیـد:

زمان مصرف انسولین به دو عامل ، ساعت انجام اسکن و نوع انسولین مصرفی شما، بستگی دارد.

انسولین های کوتاه اثر: مانند انسولین رگوالر، لیسپرو

انسولین های متوسط الاثر: مانند انسولین

انسولین های سریع الاثر: مانند انسولین آنالوگ سریع الاثر  ان پی ایچ

انسولین های طوالنی الاثر: مانند لانتوس

لطفا انسولین خود را همراه داشته باشید.

توجـه مهـم: بیمـار گرامـی دقـت بفرماییـد اگـر از انسـولین کوتـاه اثـر و سـریع الاثـر اسـتفاده میکنیـد، فاصلـه آخریـن   تزریـق انسـولین تـا زمـان تزریـق رادیـودارو حداقـل بایـد 6 سـاعت باشـد. اگـر از انسـولین متوسـط الاثـر یـا طوالانـی  اسـتفاده میکنیـد، آخریـن تزریـق انسـولین شـب قبـل از نوبتتـان میتوانـد باشـد، بـه بیـان دیگـر فاصلـه آخریـن تزریـق انسـولین تـا زمـان تزریـق رادیـودارو حداقـل بایـد 12 سـاعت باشـد.

راهنمای بیماران داروهای غیرسیکلوترونی

 • نیازی به ناشتا بودن نیست.
 • لباس راحت و مناسب فصل به تن داشته باشید. لباس نباید وسایل فلزی ( مثل دكمه فلزی )داشته باشد.
 • لیسـت داروهـای مصرفـی و مـدارک پزشـکی قبلـی از قبیـل ( جـواب و کلیشـه رادیولـوژی، ام آر آی سـیتی اسـكن ،PET / CT ،سـونوگرافی، آزمایشـات، نمونـه بـرداری و اسـکن هسـته ای ) را همـراه داشـته باشـید.

مجلات و نشریات

اطلاعات تماس

02192002202

info@petctkhatam.ir

آدرس: خيابان وليعصر، بالاتر از بلوار ميرداماد، خيابان رشيد ياسمي، بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي خاتم الانبياء(ص)